Başyiğit Tercüme Hizmet Sözleşmesi 2011

Başyiğit Tercüme Hizmet Sözleşmesi 2011 -

BAŞYİĞİT TERCÜME ile MÜŞTERİ arasında düzenlenen işbu HiZMET SÖZLEŞMESİ'ni, tüm eklerini ve dokümanlarını içerir.

 

 

- HİZMET SÖZLEŞMESİ -

1. TANIMLAR

1.1. "Taraflar", Atatürk Cad. No. 398 Kat.6/610, Alsancak, İzmir adresinde mukim ve faal BAŞYİĞİT TERCÜME ve kendisine

elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla gönderilecek fiyat teklifini onayladığında işbu sözleşmenin şartlarını kabul etmiş

sayılacak MÜŞTERİ'yi birlikte, "Taraf" ise bu taraflardan her birini ayrı ayrı ifade eder.

1.2. "Sözleşme", BAŞYİĞİT TERCÜME ile MÜŞTERİ arasında düzenlenen işbu HiZMET SÖZLEŞMESİ'ni, tüm eklerini ve

dokümanlarını içerir. işbu sözleşme http://www.basyigittercume.com/sozlesme.pdf adresinde yayımlanır.

1.3. "Tercüme", Konu Materyalleri'nin diğer dillere tercüme edilmesidir.

1.4. "Konu Materyalleri", MÜŞTERİ'nin BAŞYİĞİT TERCÜME tarafından istenen sekil ve nitelikte, elektronik tercüme

yapılması için sağladığı ve üretilmiş olarak hazır bulunan her türlü doküman dosyasıdır.

1.5. "Hedef Materyaller", BAŞYİĞİT TERCÜME’nin ilgili Konu Materyallerini istenilen dile çevirdikten sonra MÜŞTERİ'ye

teslim ettiği her türlü doküman dosyasıdır.

1.6. "Fiyat Teklifi", BAŞYİĞİT TERCÜME'nin, MÜŞTERİ'ye, hizmet talebi üzerine, elden,kargo, e-posta veya faks yoluyla

göndereceği tercüme hizmetinin detaylarını ve fiyatlandırma bilgilerinin içeren, MÜŞTERİ'nin onaylaması halinde işbu

Sözleşmeyi yürürlüğe koyacak belgedir.

1.7. "Mizanpaj", Konu Materyallerinin gösterilen örneklere veya orijinallerinde var olan tasarım özelliklerine uygun olmasıdır.

2. KONU

işbu Sözleşme, Sözleşme şartlarına uygun olarak BAŞYİĞİT TERCÜME'nin MÜŞTERİ'ye vereceği Tercüme hizmetini

kapsamaktadır. MÜŞTERİ'ye ait Konu Materyalleri'nin BAŞYİĞİT TERCÜME tarafından diğer dillere çevirisine ilişkin

şekil ve şartları düzenlemektedir.

3. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Tercümesi yapılan Konu Materyalleri'nin içeriğinin doğru veya güncel olmaması, T.C. kanunlarına ve toplum ahlak ve

kurallarına aykin bir unsur içermesi, herhangi bir üçüncü sahsın haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak tüm hukuki ve

cezai sorumluluk MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. BAŞYİĞİT TERCÜME'nin Konu Materyali Tercümesini ret

edebileceği ve böyle bir durumda herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu Sözleşme ile kabul eder.

İşbu madde hükmü, BAŞYİĞİT TERCÜME'ye hiçbir şekilde, Konu Materyalleri'ni denetleme yükümlülüğü

getirmemektedir.

3.2. MÜŞTERİ, BAŞYİĞİT TERCÜME ile gerçekleştireceği işlemlerde BAŞYİĞİT TERCÜME'ye gitmeden, işlemlerin daha

süratle gerçekleşmesi için e-posta, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve BAŞYİĞİT TERCÜME tarafından kendisine

yapılacak bildirimlerin e-posta, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder. MÜŞTERİ'nin BAŞYİĞİT TERCÜME ile

internet üzerinde, elektronik veya dijital ortamda yapacağı her türlü işlemler sözleşmeler ile bunlara ilişkin her türlü

talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır ve ihtilaf durumunda delil niteliği taşır. MÜŞTERİ, e-posta, faks veya telefon ile

talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçlan peşinen kabul etmiştir.

3.3. MÜŞTERİ, Tercümesini talep ettiği Konu Materyallerindeki uzmanlık gerektiren terim, deyim ve benzeri içerik için

BAŞYİĞİT TERCÜME’nin talebi üzerine gerekli kaynaklan sağlayacaktır.

3.4. Hedef Materyaller, MÜŞTERİ tarafından aksi belirtilmediği takdirde mizanpaj uygulamasız olarak MÜŞTERİ'ye teslim

edilecektir.

4. BAŞYİĞİT TERCÜME'NiN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. BAŞYİĞİT TERCÜME'nin sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde, MÜŞTERİ’ye ait Konu

Materyallerinin diğer dillere çevirisini sağlamaktır.

4.2. BAŞYİĞİT TERCÜME olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet verecektir,

bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden,

BAŞYİĞİT TERCÜME'nin kontrolü dışındaki arızalardan dolayı BAŞYİĞİT TERCÜME sorumlu tutulamaz.

5. BAŞYİĞİT TERCÜME'NiN YETKİLERİ

5.1. MÜŞTERİ, BAŞYİĞİT TERCÜME'ye ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve MÜŞTERİ destek

hizmetlerinde kullanımı için BAŞYİĞİT TERCÜME'yi yetkili kılmıştır.

5.2. BAŞYİĞİT TERCÜME, MÜŞTERİ'nin e-posta, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi

beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, BAŞYİĞİT TERCÜME herhangi bir neden ileri sürmeksizin

kendi takdirine göre e-posta, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

5.3. BAŞYİĞİT TERCÜME, önceden e-posta aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini

veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. MÜŞTERİ, yeni şartlan kabul

etmediği takdirde, BAŞYİĞİT TERCÜME'ye bildirimde bulunarak, bildirim tarihine kadar tamamlanan işlerle ilgili ödeme

yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.4. BAŞYİĞİT TERCÜME, MÜŞTERİ'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde söz

konusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

5.5. BAŞYİĞİT TERCÜME’nin işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle

feragat olarak nitelendirilemez.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler (Mücbir Sebepler) olarak kabul edilecektir.

Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek yada yerine getirmede

gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak

bildirecektir.

6.2. Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya

sözleşmenin uygulanmaması yada gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar 1 (bir) ayı aşan

bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

1 / 2

6.3. İşbu Sözleşme inhisari nitelikte bir sözleşme değildir. MÜŞTERİ, Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılması için Sözleşme

süresi içerisinde üçüncü şahısları istihdam edebilir; üçüncü şahıslarla benzer sözleşmeler akdedebilir.

6.4. BAŞYİĞİT TERCÜME'nin ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak

kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.

6.5. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda BAŞYİĞİT

TERCÜME'nin defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon

kayıtlarının, e-posta, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin, BAŞYİĞİT TERCÜME ile MÜŞTERİ arasındaki

ilişkilerde müstenit aranmaksızın teyit edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

7. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME

7.1. BAŞYİĞİT TERCÜME her bir parti çeviri talebi için yazılı bir teklif hazırlayıp elden,kargo, e-posta yada faks yolu

ile MÜŞTERİ'ye ulaştıracak ve MÜŞTERİ'den e-posta yada faks yolu ile alacağı yazılı onay sonrası çeviriyi

başlatacaktır.

7.2. Konu Materyallerinde okunaksızlık, anlam bozukluğu veya eksikliklerinin aşırı derecede fazla olması, bir grafikere

başvurulmasını gerektirecek ölçüde mizanpaj talep edilmesi yada, MÜŞTERİ tarafından kullanılması istenilen yazılım yada

programın çeviri hızını ve kalitesini önemli ölçüde etkilemesi gibi faktörlerin varlığı halinde, BAŞYİĞİT TERCÜME bu

durumlardan MÜŞTERİ'yi haberdar edecek ve ilgili fiyat teklifini MÜŞTERİ'nin onayına sunacaktır.

7.3. MÜŞTERİ, fiyat teklifinde aksi belirtilmediği takdirde, BAŞYİĞİT TERCÜME'ye yaptırdığı çevirilerin bedelini fatura tarihini

takip eden 5 (beş) işgünü içinde belirtilen banka hesabına havale edecektir.

8. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

8.1. MÜŞTERİ, talep ettiği hizmete dair kendisine elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla ulaştırılacak fiyat teklifini

onaylamasını

müteakip doküman Tercüme hakkını elde edecek ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

8.2. İşbu sözleşme, 1 (bir) KONU MATERYALİ tercümesi için geçerlidir. İşbu sözleşme, hizmetin yenilenmesi ve tercih edilen

KONU MATERYALİ tercümesi için fiyat teklifinin onaylanmasını müteakip söz konusu dönem için uzamış sayılacaktır.

9. SOZLESME DEĞİŞİKLİĞİ

9.1. BAŞYİĞİT TERCÜME, http://www.basyigittercume.com/sozlesme.pdf adresinde yayınlayacağı işbu Sözleşme üzerinde her

türlü tadil, ilave yapma, vb. haklarını saklı tutar.

9.2. MÜŞTERİ, kendisine elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla gönderilecek fiyat teklifini onaylamasını müteakip işbu

sözleşmenin çıktısını alarak saklamakla yükümlüdür.

9.3. MÜŞTERİ'nin kendisine gönderilecek fiyat teklifini onaylamasını müteakip tarih ve saatte yürürlüğe girecek ve hizmet

süresince geçerli olacak sözleşme şartları üzerinde yapılacak her türlü tadil tarafların yazılı mutabakatı ile mümkün

olacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH HAKKI

10.1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiği ve/veya gereği gibi yerine

getirmediğinin tespiti halinde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın, taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı olarak bildirmek

şartıyla Sözleşmeyi feshetme, hizmeti durdurma veya askıya almaya yetkilidir.

10.2. Taraflardan birinin konkordato ilan etmesi, tasfiye edilmesi veya kendisi aleyhine veya kendisi tarafından iflas veya tasfiye

işlemlerinin başlatılması veya yeniden yapılanması, tasfiye memuru tayin edilmesi halinde Sözleşme sona erer.

11. TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESİ

MÜŞTERİ tüm tebligatlar için BAŞYİĞİT TERCÜME'ye bildirdiği adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan ile, bu

Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini BAŞYİĞİT TERCÜME'ye derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde,

eski adrese yapılacak her türlü tebligatı kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle tarafların eposta

kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-posta'nın gönderici tarafından

yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen

feragat ederler.

12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu

sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek

ihtilaflarda BAŞYİĞİT TERCÜME'nin defter ve kayıtlan ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında

muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu,

belirtilen BAŞYİĞİT TERCÜME kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12.2. Taraflar bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İZMİR Mahkeme ve icra Dairelerinin yetkili olacağını

kabul ederler.

13. GİZLİLİK

Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün,

teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, teknik bilgi, tasarım, yazılım, MÜŞTERİ listesi ve benzeri belgeleri

içerir) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Özel bilgiler taraflarca gizli

tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. Aksi taktirde

doğacak zararın tazmini esastır. BAŞYİĞİT TERCÜME'nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu bilgi

ve belgeleri üçüncü şahıslara vermek durumunda olması halinde bu eylemi bu maddeye aykırılık olarak telakki edilmeyecektir.

İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

Taraflar işbu sözleşmeyi, MÜŞTERİ'nin gönderilecek fiyat teklifinin onaylanması halinde, mutabık kalınarak, kendi serbest iradeleri

ile kabul ettiklerini ve sözleşmenin şartlarına aykırılık halinin akde muhalefet oluşturacağını beyan ve kabul ederler.

2/2

 


Anasayfa  l   Kurumsal  l  Hizmetler  l  Diller  l  Belgeler  l  Fiyatlar  l  Başvuru  l  Faydalı Bağlantılar   l  Tercüme Forum

Adres:   Atatürk Cad. No: 398 Dalyan Gümrük İşhanı Kat: 6 /610

 

Tel & Faks : +90 232 421 11 62
Alsancak - İzmir / TÜRKİYE         E-Posta      : info@basyigittercume.com
  Bu Sitenin Tüm Hakları Başyiğit Tercüme'ye aittir. İzinsiz yapılacak telif hakları ihlallerinde dava hakkını saklı tutar. Tasarım : Sist® Technology